مراقب بعضی یک ها باشیم در حالی که ناچیزند، همه چیزند...-        گاهی با ارسال یک داستان کوتاه برای دوستی، گره ای باز می شود.

-        گاهی با یک کار ساده، درهای بهشت به روی آدم گشوده می شود.

-        گاهی یک لیوان چای، اشک را در چشمان مادری جاری می سازد.

-        گاهی یک پیامک محبت آمیز، محبتی را از نو شعله ور می سازد.

-        گاهی یک لبخند، تمام زمستان، یک فرد را گرم نگه می دارد.

-        گاهی یک نگاه تمسخر آمیز، غرور انسانی را ویران می کند.

-        گاهی یک جرقه، یک ساختمان را به آتش می کشد.

-        گاهی با یک کلام، قلبی آسوده و آرام می شود.

-        گاهی با یک قطره، لیوانی لبریز می گردد.

-        گاهی با یک کلمه، انسانی نابود می شود.

-        گاهی با یک بی مهری، دلی می شکند.

-        ...

 

 

بر گرفته از: کلیپ "یک های ناچیز" از رضا شیر محمدی