تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی. آن بنگر در این فاصله چه کردی، گرما بخشیدی؟ یا سوزاندی...؟


فرستنده: 2780***939