ای روشنی  دیدۀ احرارکجائی / وی شمع فروزان شب تارکجائی

ای دسته گل سرسبدباغ رسالت / وی وارث  پیغمبر مختار کجائی

به مردم محروم وستمدیده ورنجور / ای آنکه توئی مونس وغمخوارکجائی

جانهابه لب آمدزفراغ رخ ماهت / هستیم همه  طالب  دیدار کجائی

ای مهدی موعود بیا  تا نما ئیم / جان  و سرخود بهرتو ایثار کجائی

ای منتقم خون شهیدان ره حق / بنیان کن  بنیاد ستمکار کجائی

گلشن شودازمقدم توصحنه گیتی / ای گلشن دین راگل بی خوارکجائی

شدحافظی ازدوری روی تودمادم / چون منتظران تو دل  افکار کجائی


[محسن حافظی]بر گرفته از کتاب: گلچین احمدی

مؤلف این کتاب: ذبیح الله احمدی گورجی

ناشر: مؤسسه انتشاات مشهور