چرا واقعاً، هر چه صادق تر باشی، بیشتر بهت شک می کنند!

هر چه دلسوزتر باشی، بیشتر دلتو می شکنند!

هر چه قلبت رو آسون تر در اختیار بذاری، راحت تر لهش می کنند!

هر چه آروم تر باشی، فکر می کنند آدم ضعیفی هستی!

هر چه بیشتر به فکر دیگران باشی، بیشتر حقت رو می خورند!

و هر چه خودت رو خاکی تر نشون بدی، واست کمتر ارزش قائلند... واقعاً چرا؟!