از جمله تجربیات به دست آمده جهت کفایت امور مهم خصوصاً برای توفیق به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، نوشتن صور و نقوش زیر در کاغذ زرد رنگ و همراه داشتن آن در همه وقت است که تجربه شده و رد خور ندارد و می گویند این صور از اسماء اعظم خداوندی است.1

 

صلوات، بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.

صلوات، تحفه ای از بهشت است.

صلوات، روح را جلا می دهد.

صلوات، عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.

صلوات، نوری در بهشت است.

صلوات، نور پل صراط است.

صلوات، شفیع انسان است.

صلوات، ذکر الهی است.

صلوات، موجب کمال نماز می شود.

صلوات، موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.

صلوات، موجب تقرب انسان می شود.

صلوات، رمز دیدن پیامبر در خواب است.

صلوات، سپری در مقابل آتش جهنم است.

صلوات، انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.

صلوات، جواز عبور انسان به بهشت است.

صلوات، انسان را در سه عالم بیمه می کند.

صلوات، از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است.

صلوات، برترین عمل در روز قیامت است.

صلوات، سنگین ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می شود.

صلوات، محبوب ترین عمل است.

صلوات، آتش جهنم را خاموش می کند.

صلوات، زینت نماز است.

صلوات، گناهان را از بین می برد.

صلوات، فقر و نفاق را از بین می برد.

صلوات، بهترین داروی معنوی است.

چه خوب است که انسان همیشه اهل صلوات، باشد. چراکه پیامبر نیز دائم الصلوات، بوده است.

چه خوب است که همیشه زبان انسان مشغول ذکر صلوات، باشد و فضای جامعه و محیط کار خود را معطر به صلوات، نماییم.

با ذکر صلوات، غم و اندوه و حزن را از خود دور کنید.

با یک صلوات، نوری در بهشت برای خود بیافرینی.

با یک صلوات، گناهان خود را پاک و تولدی دیگر برای خود به وجود آورید.

با یک صلوات، پاداش هفتاد و دو شهید را برای خود ثبت نمایید.

با یک صلوات، ده حسنه برای خود ثبت کنید.

_________________________________

منابع و مأخز

1.     آثار و برکات صلوات

 

 

بر گرفته از کتاب: کلید حل مشکلات

نویسنده کتاب: علی خمسه ای قزوینی (معروف به حکیم هندی)