در می زنم که سائل این خانه ام کنی / دلباخته ام که با همه بیگانه ام کنی

عمری به دور شمع وجود توگشته ام / تاشعله ای ببخشی و ویرانه ام کنی

خود را تمام عمر، به دیوانگی زده ام / تنها به این امید که دیوانه ام کنی

غلاده ام به گردن و زنجیر محکم است / در دست توست تا سگ این خانه ام کنیبر گرفته از کتاب: گلچین احمدی

مؤلف این کتاب: ذبیح الله احمدی گورجی

ناشر: مؤسسه انتشاات مشهور