مرابه غیرتو نبود پناه مهدی جان / که من گدایم هستی تو شاه مهدی جان

درانتظارتوشاهاگذشت عمرعزیز / نگذشت حاصل من غیرآه مهدی جان

شهافقیرم ومسکین وبرسرراهت / نشسته ام  به امید نگاه  مهدی جان

من عاسقم که به بینم جمال توآیا / بود به سوی جناب توراه مهدی جان

بحق حرمت اجداد خود نما نظری / زمرحمت به من روسیاه مهدی جان

خمیدپشت من که ازمعصیت شاها / نموده ام همه عمراشتباه  مهدی جان

بحق محسن در خون طپیدۀ زهرا / طلب  نما  فرجت از اله  مهدی جان


[ طاهائی ]
بر گرفته از کتاب: گلچین احمدی

مؤلف این کتاب: ذبیح الله احمدی گورجی

ناشر: مؤسسه انتشاات مشهور