امام صادق(ع) برای کسی که از آن حضرت غیبت کرده بود هدیه ای فرستاد و آن فرد تعجب کرد. وقتی علت ارسال هدیه را از امام پرسید، آن حضرت فرمودند: ما خاندان پیامبریم. هر کس به ما هدیه دهد بی پاسخ نمی گذاریم. تو با غیبت، اعمال خوبت را به ما دادی، من هم با ارسال هدیه جبران کردم.

چون پیامبر(ص) مردی به نام ماعَز را به سبب زنا کردن سنگسار کرد، مردی به رفیق خود گفت: این شخص (پیامبر) سگ را کشت. پیامبر(ص) آن دو را کنار مرداری برد و فرمود: آن را بجوید و بخورید! عرض کردند: ای رسول خدا مرداری را بجویم؟! پیامبر(ص) فرمود: آنچه درباره برادرتان گفتید (غیبت کردید) که گندیده تر و کثیف تر از این مردار بود.1

_______________

پی نوشت:

1.      نرم افزار هدایت در حکایت

 

 


بر گرفته از کتاب: قرآن و سبک زندگی

تهیه و تدوین این کتاب: معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، اداره کل پژوهش و تألیفات آموزشی