و اگر خواهی در در شگفتی ملخ سخن گو، که خدا برای او دو چشم سرخ، دو حَدَقه چونان ماه تابان آفرید، و به او گوش پنهان، و دهانی متناسب اندامش بخشیده است، دارای حواس نیرومند، و دو دندان پیشین است که گیاهان را می چشند، و دو پای داس مانند که اشیاء را بر می دارد. کشاورزان برای زراعت از آن می ترسند و قدرت دفع آنها را ندارند گرچه همه متحد شوند. مَلَخ ها نیرومندانه وارد کشتزار می شوند و آنچه میل دارند می خورند، در حالی که تمام اندامشان به اندازه یک انگشت باریک نیست.

 

منبع: نحج البلاغه / خطبه185

 


عکس ها در ادامه...