برهنه می آییم، برهنه می رویم

با این همه عریانی… قلب هیچکس پیدا نیست

دوست می داریم، دوست داشته می شویم

با این همه، تنهاییم

به زندگی خیلی ها غبطه می خوریم

خیلی ها به زندگی ما غبطه می خورند

با این همه، هرگز راضی نیستیم

همه روزی می میرند، همه روزی می میریم

با این همه حرص ما را پایانی نیست...

در حالی که همیشه از درد زیستن می نالیم

همه گاهی گناه می کنند، همه گاهی گناه می کنیم

با این همه ما مقصر نیستیم و انگشت اشاره مان

همیشه سوی دیگریست

دنیای عجیبیست  دنیای عجیب ما آدم هامنبع: http://haramonline88.blogfa.com