خواستند او را بفروشند که برده شود، پادشاه شد...

خواستند محبتش از دل پدر خارج شود، محبتش بیشتر شد...
از نقشه های بشر نباید دلهره داشت، چرا که اراده ی خداوند بالاتر از هر اراده ای است.
یوسف میدانست، تمام درها بسته هستند،

اما به خاطر خدا؛ حتی به سوی درهای بسته هم دوید،

و تمام درهای بسته برایش باز شد...
اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شد،

به دنبال درهای بسته برو

چون خدای "تو" و  "یوسف" یکیست...منبع: http://haramonline88.blogfa.com