هیچوقت نمی توان قدرت خداوند را فقط در این عکس تصور کرد بلکه...


گروهی از بنی اسرائیل به نزد موسی(ع) آمده و گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم، مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم، موسی(ع) از این ماجرا سخت ناراحت شد، که چرا چنین تقاضایی می کنند، هرچه آنها را نصیحت کرد، فایده نداشت.

سرانجام موسی(ع) از میان آنها هفتاد نفر از سران بنی اسرائیل را برگزید و همراه خود به میعادگاه پروردگار (کوه طور) برد، صاعقه ای فرود آمد و بر کوه خورد، برق خیره کننده و صدای رعب انگیز و زلزله ای که همراه داشت، آنچنان همه را در وحشت فرو برد، که بی جان بر روی زمین افتادند و هلاک شدند و موسی(ع) بیهوش شد.

این همان تجلّی قدرت خدا بر کوه بود، چرا که قوم موسی(ع) از وی خواسته بودند از خدا بخواهد که خود را نشان دهد، با اینکه خدا دیدنی نیست، ولی این صحنه، نشان دادن قدرت الهی بود، تا آنها با دیدن جلوه های قدرت الهی، با چشم باطن، خدا را بنگرند. سپس موسی(ع) به هوش آمده و عرض کرد: پروردگارا! اگر تو می خواستی، می توانستی آنها و مرا پیش از این هلاک کنی... پروردگارا می دانیم که این آزمایش تو بود... تنها تو ولیّ و سرپرست ما هستی، ما را ببخش و مشمول رحمت خود قرارده، تو بهترین آمرزندگان هستی.

سرانجام هلاک شدگان زنده شدند و به همراه موسی(ع) به سوی بنی اسرائیل بازگشتند و آنچه را دیده بودند برای آنها بازگو کردند.(1)

_____________________________

پی نوشت:

1.      اقتباس از سوره های / 55 – 56 – اعراف / 155 – 156 - حیو القلوب ج 1 ص 264، البته باید توجه داشت در اینکه آیا موسی(ع) تنها یک میقات و میعاد با پروردگار داشته یا بیشتر، در میان مفسران گفتگو است و هر کدام برای اثبات مقصود خود شواهدی از آیات قرآن ذکر کرده، ولی از مجموع قرائن موجود در آیات و روایات، بیشتر چنین به نظر می رسد که موسی(ع) تنها یک میعاد داشته، آنهم به اتفاق جمعی از بنی اسرائیل بوده است، در همین میقات بود که خداوند الواح تورات را نازل کرد و با موسی(ع) سخن گفت و نیز در همین میقات بود که بنی اسرائیل به موسی(ع) پیشنهاد کردند از خدا بخواهد خود را نشان دهد و نیز در همین جا بود که صاعقه یا زلزله ای در گرفت و موسی(ع) بیهوش شد و بنی اسرائیل بر زمین افتادند (این نظر صاحب تفسیر نمونه بود، در ج 6 ص 388 ملاحظه فرمایید) ولی برخی دیگر معتقدند، موسی(ع) چندمیقات داشته و این وقایع در سفرهای محتلف او به کوه طور، اتفاق افتاده.

 

 

 

بر گرفته از کتاب: مجموعه کامل قصه های قرآنی

مؤلف: محمدجواد مهری کرمانشاهی

ناشر: انتشارات آیین دانش /7-6616126