لحظات شادی خدا را ستایش کن
لحظات سختی خدا را جستوجو کن
لحظات آرامش خدا را مناجات کن
لحظات دردآور به خدا اعتماد کن
و در تمام لحظات خداوند را شاکر باشبه امید استجابت تمام دعاها