اسمم را گذاشته ام منتظر

اما زمانی که دفتر انتظارم را ورق می زنی می بینی

فیس بوک را بیشتر از امامم می شناسم!
حتی گاهی صبح بوق سگ فیس بوکم را چک می کنم

اما عهدم را نه!
ببین چه کرده اند با من

خیر سرمان می گوییم بیا که منتظریم!!!!

فدای غربتت مفرد مذکر غایب....

ببخش آقا......


 

برگرفته از سایت: http://mosafer329.blogfa.com