مراقب بعضی یک ها باشیم در حالی که ناچیزند، همه چیزند...