گفتم که بی قرار تو باشم ولی نشد

تنها در انتظار تو باشم ولی نشد