مى شود فرصت دیدار مهیّا حتماًً

بد به دل راه مده مى رسد آقا حتماً