گل نرگش فدای رنگ و بویت / نصیبم کی شود دیدار رویت

گل نرگش تو که زیبا ترینی / میان هردو عالم بهترینی

گل نرگش تو که مَهد وفائی / نگار دلربا و با صفائی

گل نرگس نکن تو نا امیدم / که عمرم داده و مهرت خریدم

به دل دارم امید تا زنده هستم / رسید بر دامن مِهر تو دستم

بیا ای صاحب دلهای خسته / که قلب عالم از هجرت شکسته

بیا با ما بساز ای یار نازم / که من اندر دو عالم بر تو نازم

تو نوری مِهری و عشق و صفائی / تو دوری از بدی و هر جفایی

بیا ای یادگار آل یاسین / بیا بر مسند جدّت تو بنشین

بیا بر خوان تو، آئینۀ عشق / بیفکن بر سر ما سایل عشق

توئی والله قرآن مُجسّم / بُوَد هجر تو تنها مایۀ غم

بیا ای معنی توحید و کوثر / ظهور از کعبه کن محبوب داور

 

 

 

بر گرفته از کتاب: گلچین احمدی (جلد دوّم)

مؤلف: ذبیح الله احمدی گورجی

ناشر: مؤسسه انتشارات مشهور