کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد

 

کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس

بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد

 

چشم در راهیم اما قاصدی در راه نیست

جمعه هم آمد ولی آن جمعه دلخواه نیست

 

ما کجا و نورباران شب دریا کجا

قطره در خواب و خیالِ جذر و مد ماه نیست


بر گرفته از: http://navana.ir