دلم قرار نمی‌گیرد از فغان بی تو

سپندوار زکف داده‌ام عنان بی تو

گزاره غم دل را مگر کنم چو امین

جدا زخلق به مهراب جمکران بی تو