امام منتظر یاور ندارد

اگر دارد به جز داور ندارد

چنان ظلمت گرفته روی دل ها

وجودش را کسی باور ندارد

 

 

بر گرفته از: http://navana.ir