شایدهای زیادی است که ما را به خدا نزدیکتر می کنند.