خداوند آنقدر بزرگ و مهربان است که وجود خود را با آسان ترین راه به جهانیان اثبات کرده است.


.Are you seeing this picture doubt the existence of God? Never

.The message to the whole world, I say: Never, never, never underestimate God