بی تو اینجا همه در حبس ابد، تبعیدند

سال ها هجری و شمسی، همه بی خورشیدند

سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است

فصل ها را، همه با فاصله ات سنجیدند

تو بیایی همه ثانیه ها ، ساعت ها

از همین روز، همین لحظه، همین دم، عیدند

 

بر گرفته از: http://www.hawzah.net