آرزو دارم بیایی مژده ی سبز بهارم

ای تمام آرزویم ای همه دار و ندارم

 

آرزو دارم بیایی در دل تاریک غم ها

ای جمالت روشنای خلوت شب های تارم

 

بی تو ای آرام جانم، پرپرِ دست خزانم

بی تو کو درمان دردم ، بی تو کو صبر و قرارم

 

مانده ام در حسرت و غم ز انتظار دیر پایت

آرزو دارم بیایی تا سرآید انتظارم

 

 

بر گرفته از: http://www.sobhan54.blogfa.com